BU1050-1055 Chimney Burner 24 jet (LPG or NG)

BU1050-1055 Chimney Burner 24 jet (LPG or NG)

280mm diameter

1/2″ BSP inlet

 
BU1050 .55mm jet LPG 110MJ/Hour
BU1055 1.2mm jet NG  120MJ/Hour
SKU: BU1050-BU1055 Category: